RC soupravy

RC soupravy

Vysílač

Je zařízení, které vaši vůli vyjádřenou pohyby ovladačů (knyplů, volantu, přepínačů) přemění na vysokofrekvenční signál, jenž prostřednictvím antény vyzařuje do okolí. Tento signál může být Amplitudově Modulovaný (AM), to znamená, že vysílané vlnění má proměnlivou amplitudu, neboli výšku vlny. S amplitudovou modulací dnes pracují již jen levné dvoukanálové RC soupravy, používané převážně pro auta a lodě. Frekvenční Modulace (FM, nebo také PPM) pracuje naopak s vlnami o stále stejné amplitudě a informace je přenášena jako „zhuštění" nebo „zředění" vln. Předností FM modulace je především větší odolnost proti rušení cizími signály a atmosférickými vlivy. Pokud porovnáte kvalitu poslechu rozhlasového vysílání na středních vlnách (AM modulace) a stereofonního vysílání v pásmu VKV (FM modulace), získáte hrubou představu, o čem mluvíme, bez studia nudných technických detailů. Konečně třetím způsobem modulace je PCM - Pulsní Kódová Modulace. Ve skutečnosti jde také o FM přenos, ale přenášen je signál ve zvláštním digitálním kódu (tzv. samoopravném), který umožňuje mikroprocesoru v přijímači kontrolovat jeho správnost. Důležité je, že vysílač pracuje na určité frekvenci, na niž musí být naladěn i přijímač. Tato frekvence není libovolná; pro modeláře jsou povolena určitá frekvenční pásma.

Pásma

Jsou to: pásmo 27 MHz spojené s počátky RC modelářství. Je povoleno v něm provozovat modely letadel i modely povrchové (auta, lodě). Toto pásmo není v současnosti příliš používáno, především pro nebezpečí rušení dalšími vysílači, neboť v tomto pásmu mohou pracovat tzv. občanské radiostanice (přenosné vysílačky „walkie-talkie").

Pásmo 35 MHz je povoleno pro modely letadel. Skládá se ze dvou dílčích pásem: A pásmo (35,010-35,200 MHz) a nedávno nově povolené B pásmo (35,820 - 35,910MHz).

 Pásmo 40 MHz (40,665-40,985 MHz) je povoleno pro modely letadel i povrchové techniky (lodě, auta).

Vysílač pracuje v rámci pásma, pro něž je vyroben, na určité frekvenci neboli kanálu. Ty se označují jednak frekvencí (např. 35,100 MHz) a jednak pro jednoduchost číslem kanálu, které je určité frekvenci přiřazeno (v našem případě je 35,100 MHz kanál 70). Konkrétní frekvence je dána krystalem. Tato součástka je výměnná a v rámci daného pásma její výměnou můžete měnit i kanál, na kterém vysílač vysílá. Znát a pamatovat si číslo kanálu, na kterém pracuje váš vysílač, je nesmírně důležité. Uvědomte si, že na daném kanálu může v jednu chvíli pracovat jen jedna jediná RC souprava, bez ohledu na druh modulace, s níž vysílá. Pokud byste zapnuli vysílač na stejném kmitočtu, jako má kolega právě létající s modelem, je výsledkem rušení, které vede neodvratně k havárii, zničení modelu s rizikem poškození dalšího majetku nebo zranění (obvykle nevinných) osob. Proto je dokonalá domluva o používaných kanálech naprosto nezbytná. Prosíme, nepodceňujte toto nebezpečí. Vysílače vyšších tříd mají obvykle vysokofrekvenční díl řešen jako zásuvný modul (VF modul). Pouhou výměnou VF modulu potom můžete přecházet mezi kmitočtovými pásmy.
Důležitým parametrem vysílače je dosah, tj. vzdálenost, ve které je možno model bezpečně ovládat. Pro moderní soupravy platí, že je to zhruba 300-400 na zemi, ve vzduchu kilometr a více.

Počet kanálů vysílače: udává počet funkcí, které lze na modelu pomocí vysílače ovládat. Tedy čtyřkanálový vysílač (RC souprava) umožní ovládat čtyři funkce - u letadla např. křidélka, výškovku, směrovku a plyn.

Vysílače s pákovými ovladači se používají především pro ovládání modelů letadel. Počínaje čtyřkanálovými vysílači používají tzv. křížové ovladače, jejichž páka („knypl") se může pohybovat současně ve dvou rovinách a ovládat tak dvě funkce současně. Ovladač může být pro daný kanál buď tzv. neutralizovaný (páka je udržována soustavou pružin v neutrální středové poloze) nebo s krokovou aretací (páka nemá neutrální polohu, pohyb je brzděn zubovou nebo třecí západkou). Neutralizovaný ovladač slouží k řízení funkcí jako jsou křidélka nebo výškovka u letadel, aretovaný pro ovládání plynu (otáček motoru).
Kanál (funkce) může být proporcionální, kdy výchylka serva je úměrná výchylce příslušného ovladače nebo neproporcionální, kdy se servo pohybuje jen mezi dvěma (třemi) polohami.

 

Módy vysílačů

Přiřazení funkcí a směru pohybu ovladačů (mód) má svoje zákonitosti - v současnosti se nejvíce používají dva následující systémy:
Mód 1 - na pravém ovladači je plyn a křidélka, na levém výškovka a směrovka (u nás přes 90 %)
Mód 2 - na pravém ovladači je výškovka a křidélka, na levém plyn a směrovka
Daleko méně potom
Mód 3 - na pravém ovladači je plyn a směrovka, na levém výškovka a křidélka
Mód 4 - na pravém ovladači je výškovka a směrovka, na levém plyn a křidélka.
Pro řízení modelů aut se používají především volantové neboli pistolové vysílače, kde pro řízení směru jízdy slouží volant a pro ovládání plynu ovladač podobný spoušti pistole. Stiskem spoušti se plyn přidává, jejím odtlačováním se u modelů s elektrickým pohonem ovládá zpátečka (brzdí se neutrálem); u modelů se spalovacím motorem se odtlačováním spoušti brzdí. Vysílače mohou být klasické nebo počítačové. Výhodou klasických je velká jednoduchost a nižší cena, což je předurčuje do role souprav pro začátečníky, kteří nechtějí příliš investovat ve chvíli, kdy mají jen malou představu o své modelářské budoucnosti. Zastanou také roli „druhého rádia do rodiny", které si berete s sebou na výlet nebo na dovolenou, popřípadě se na něm zaučuje váš potomek. Počítačové vysílače nabízejí navíc množství speciálních funkcí počínaje pamětí parametrů pro několik modelů, možností nastavování velikostí a smyslů výchylek jednotlivých serv, až po speciální mixové funkce, umožňující ovládání složitých modelů, vrtulníků atd. Kromě základních ovladačů (křížových nebo volantu) jsou vysílače vždy vybaveny trimy, které slouží pro doladění středové (neutrální) polohy serva za provozu modelu. Trimy mohou být klasické mechanické nebo nyní u počítačových souprav již většinou digitální, jejichž poloha se okamžitě ukládá do paměti. Dále jsou vícekanálové vysílače vybaveny dalšími ovladači (otočnými nebo posuvnými) a přepínači. Přepínače se rozdělují na kanálové (přepnutí vyvolá pohyb serva do jiné polohy) a mixové. Ty slouží k zapínání a vypínání mixových funkcí za provozu modelu (např. přepínání dvojích výchylek serv). Většina vysílačů je vybavena zásuvkou Učitel-Žák, která umožňuje propojit dvojici vysílačů kabelem a provádět výcvik pilotáže s dvojím řízením. Pomocí přepínače může učitel libovolně předávat řízení žákovi a naopak řízení převzít, pokud je třeba napravit nějakou hrubou chybu. Vzhledem k tomu, že počítačové RC soupravy mají již jasnou většinu na trhu, určitě neuškodí zařazení malého přehledu funkcí a možností, které počítač modeláři přináší.

 Základní programové funkce a mixy pro modely letadel - výběr

Pamět modelů - do paměti uložíte veškeré parametry (mixy, velikosti a smysly výchylek atd.), včetně nastavení trimů. Dobré vysílače mají paměť aspoň na pět modelů.
Kopírování paměti - dovoluje kopírovat již existující parametry pro jeden model na jiné místo v paměti.
Volba typu modelu - dle typu vysílače můžete nastavit různé základní typy modelů - např. akrobat (ACRO), větroň (GLIDER) a vrtulník (HELI).
Volba konfigurace křídla - ovoluje nastavit pro model větroně program pro křídlo se čtyřmi nebo dvěma servy.
Volba desky cykliky - umožňuje pro model vrtulníku zvolit odpovídající způsob ovládání desky cykliky (normal, 120 a 180).
Jméno modelu - dovoluje označit každý model názvem.
Časovač/stopky - časomíru můžete obvykle nastavit jako časovač, který odpočítává nastavený časový interval se zvukovou signalizací konce měřené doby nebo jako stopky běžící od nuly.
Mazání dat (Resetování) - pokud programujete nový model na místo staršího, můžete celý obsah paměti pro daný model vymazat.
Volba módu vysílače - umožňuje nastavit požadovaný mód uspořádání křížových ovladačů.
Fail-safe (nouzový režim) - ři použití modulace QPCM (Hitec) umožňuje nastavit nouzové výchylky všech serv pro případ, kdy přijímač přijímá signál, který vyhodnotí jako nesprávný (nebo signál zcela chybí). Je tak zajištěno, že se serva nebudou pohybovat zcela nahodile, což dává jistou možnost záchrany modelu nebo zabránění vzniku škod způsobených modelem, ačkoliv nad nim ztratíte kontrolu.
Offset (odchylka) - u některých mixů je výhodné, pokud se mix začne uplatňovat až od určité polohy ovladače řídícího kanálu. Např. mix, který u motorového větroně potlačuje výškovku v závislosti na plynu, by měl fungovat až od takových otáček motoru, kdy se model začíná opravdu vzpínat.
Nastavení velikosti výchylek (ATV - Adjustable Travel Volume) - dovoluje libovolně nastavit velikost výchylek serv, symetricky od středu. Tak funguje nastavování velikosti výchylek např. u vysílačů Ranger 3FM Sky, LASER 4 a 6.
Nastavení velikosti výchylek (EPA - End Point Adjustment) - dovoluje libovolně nastavit velikost krajních výchylek serv, navíc nezávisle pro obě poloviny pohybu ovladače. Tak funguje nastavování velikosti výchylek u počítačových souprav.
Nastavení rychlosti pohybu serva - počítačové soupravy vyšších tříd dovolují zpomalit pohyb serva (např. pro realistické zasouvání podvozku)
Dvojí výchylky (Dual Rate, D/R) - pomocí přepínače můžete za letu přepínat dvě velikosti výchylek kormidel. Např. akrobatický model s citlivým řízením odstartujete s malými výchylkami kormidel, po nastoupání do bezpečné výšky přepnete na výchylky velké a věnujete se akrobacii. Před přistáním opět přepnete na bezpečnější malé výchylky.
Exponenciální průběh výchylek (EXPO) - mění průběh odezvy serva na pohyb ovladače. Funkci můžete nastavit tak, že větší výchylce ovladače okolo neutrálu bude odpovídat jen malé vychýlení serva (přesné řízení i pro velmi citlivý model), při větším vychýlení ovladače začne servo velikost výchylky „dohánět", takže můžete bez problému provádět i ty nejprudší
akrobatické obraty. A naopak můžete citlivost okolo neutrálu zvýšit.
Letové podmínky (Flight Condition, Flight Phase) - pomocí přepínače(ů) můžete přepínat mezi 3-4 sadami nastavení trimů, exponenciál, dvojích výchylek a dalších parametrů pro jeden model. A protože těmito přepínači je možno aktivovat současně i řadu mixových funkcí, je možno pouhým přepnutím přepínače (dle potřeby) změnit letové charakteristiky modelu - např. u větroňů nastavení pro rychlý přelet, vlek nebo kroužení v termice.
Subtrim - je jemný elektronický trim, dovolující velmi přesné nastavení neutrální polohy serva.
Obrácení smyslu výchylek serv (Servo Reverse) - dovoluje nastavit směr pohybu serva. Na klasických vysílačích k tomuto účelu slouží mechanické přepínače, u počítačových je to záležitost programová.
Zhasnutí motoru (Throttle Cut) - dovoluje naprogramovat úplné uzavření plynu spalovacího motoru po stisku tlačítka na vysílači.
Volně programovatelné mixy - volně programovatelné mixy (případně zapínatelné a vypínatelné přepínači za letu), dovolují libovolně programovat kanál řídící (Master) a řízený (Slave) a odezvu (poměr mixu a jeho smysl). Počet volně programovatelných mixů je obvykle dobrým vodítkem pro posouzení „inteligence" počítačové RC soupravy.
Přistávací konfigurace (LANDING) - po přepnutí příslušného přepínače se současně vychýlí vztlakové klapky do předprogramované polohy a výškovka automaticky vyrovnává vzniklý klopivý moment. Tato funkce je použitelná i v případě, že má model klapky a křidélka mixována jako flaperony.                                                                                                                                              Mix výškovka-klapky - při vychýlení výškovky se v opačném smyslu vychylují i klapky, což umožní „hranatější", „3D" či „pylonářské" zatáčky a obraty.
Mix křidélka-směrovka (Combi - mix) - působením mixu se při vychýlení ovladače křidélek vychyluje rovněž směrovka, přičemž směrovku můžete stále příslušným ovladačem řídit. Velmi dobré pro makety větroňů nebo modely a la Piper.
Elevony - mix pro samokřídla; každé křidélko je ovládáno zvláštním servem a vykonává pohyb jako normální křidélko (jedno nahoru, druhé dolů) a zároveň jako výškovka (obě plochy současně nahoru nebo dolů). Pohyb obou ploch v obou rolích bývá nezávisle nastavitelný.
Motýlkové ocasní plochy (V-tail) - sdružené ocasní plochy, každá plocha je ovládána jedním servem a mix kombinuje pohyby směrovky a výškovky. Pohyb obou ploch v obou rolích bývá nezávisle nastavitelný
Diferenciace výchylek křidélek - umožňuje nastavit různou velikost výchylky křidélek nahoru a dolů (výchylka nahoru má být větší, neboť je křidélko v této poloze méně účinné). Mix má zásadní vliv na koordinovaný průlet zatáčkou, kdy model nemá tendenci zatáčku „utahovat", ani z ní vyklouzávat ven. Nutné zvláště pro větroně.
Flaperony - mixuje dohromady pohyby křidélek a vztlakových klapek nebo brzd. Při použití tohoto mixu je každé křidélko ovládáno zvláštním servem a křidélka vykonávají svoji normální funkci v závislosti na poloze příslušného ovladače. Zároveň ale můžeme ovladačem klapek libovolně souhlasně vychylovat křidélka nahoru (brzdy) nebo dolů (vztlakové klapky). Funkce zpravidla zahrnuje i nastavení diferenciace výchylek křidélek.
Mix klapky-křidélka - zajišťuje vychylování křidélek (dvojitých klapek) ve funkci klapek zároveň s klapkami (pokud jsou na křídle vedle mixovaných křidélek i klapky, používá se spíše název dvojité klapky, než flaperony). Pohyb klapek je ovládán zvláštním ovladačem (otočným nebo posuvným).
Mix klapky-výškovka - zajišťuje, že výškovka automaticky vyrovnává klopivý moment vyvolaný vychýlením klapek. Funguje současně s mixem klapky-křidélka.
Crow (butterfly) mix - umožňuje strmý sestup modelu na přistání bez nadměrného zvýšení dopředné rychlosti. Mix zajišťuje současné vychýlení klapek dolů a křidélek jako brzd nahoru, velikost výchylky je proporcionálně ovládána ovladačem plynu. Současně je možno programovat výchylku výškovky pro vyrovnání klopivého momentu.
Mix křidélka-klapky - mixuje klapky tak, aby pracovaly současně jako křidélka (někdy se to označuje jako dvojitá křidélka; vnitřní plochy mají zpravidla cca poloviční výchylky).

 

Programové funkce pro vrtulníky

Letový režim (Flight Condition, Flight Phase) - pomocí přepínače(ů) můžete volit 3-4 režimy letu: visení, dopředný let a let na zádech a autorotace. Současně se přepínají příslušné křivky předvolby plynu a kolektivu, zisk gyra atd.
Mix vyrovnávací rotor-plyn - při visení udržuje stálou výšku modelu, pokud pohybujete ovladačem směrovky (vyrovnávacího rotoru, ocasní vrtulky). Protože při různém úhlu nastavení listů vyrovnávacího rotoru odebíráte různý výkon od nosného rotoru, vrtulník by bez tohoto mixu stále osciloval nahoru a dolů.
Nastavení gyroskopu - funkce umožňuje pro každý letový režim nastavit optimální zisk gyra. Podmínkou je samozřejmě použití odpovídajícího typu gyroskopu (tzv. Dual Heading gyro).
Autorotace (Throttle Hold) - oužívá se při provádění přistání autorotací. Funkce zajistí stažení plynu do nastavitelné polohy bezpečného volnoběhu a odpojí servo plynu od ovladače. Ovládání kolektivu je samozřejmě zachováno.
Křivka předvolby plynu (Throttle Curve) - umožňuje nastavení křivky předvolby plynu ve 2-5 bodech („křivka" je ve skutečnosti soustava přímkových úseků spojujících naprogramované body) a jemně tak optimalizovat průběh otáček motoru v závislosti na poloze ovladače plynu. Každý režim letu (kromě autorotace) má svoji nezávisle nastavitelnou křivku.
Křivka předvolby kolektivu (Pitch Curve) - umožňuje nastavení křivky předvolby kolektivu v 2-5 bodech („křivka" je ve skutečnosti soustava přímkových úseků spojujících naprogramované body) a jemně tak optimalizovat průběh nastavení úhlu náběhu listů nosného rotoru v závislosti na poloze ovladače plynu/kolektivu. Každý režim letu včetně autorotace má svoji
nezávisle nastavitelnou křivku.
Revomix - slouží pro potlačení reakčního momentu (projeví se otáčením vrtulníku okolo svislé osy) způsobovaného změnou úhlu náběhu listů nosného rotoru a změnou rychlosti jeho otáčení. Mixuje se tedy kolektiv do ovládání vyrovnávacího rotoru. Pro každý režim letu (kromě autorotace) lze naprogramovat různé hodnoty pro polohu ovladače plynu/kolektivu v dolní a horní polovině výchylky.
Nastavení desky cykliky (Swashplate) - používá se pro mechaniky CCPM (Collective&Cyclic Mixing), u nichž je v jedné chvíli kolektiv ovládán více než jedním servem (systémy 120 a 180 stupňů). Zajišťuje, že pokud pohybujete pouze ovladačem plynu/kolektivu, pohybuje se deska cykliky pouze nahoru a dolů, bez stranových výchylek (tj. za letu vrtulník svisle stoupá
a klesá bez klonění nebo klopení).

 

Přijímač

Přijímač přijímá prostřednictvím antény signál vyzařovaný vysílačem a přemění je na digitální impulsy sloužící pro ovládání jednotlivých serv, elektronického regulátoru otáček atd. Přijímač se skládá ze tří základních částí: vysokofrekvenční, která obsahuje krystal párovaný s krystalem vysílače, mezifrekvenční části, která filtruje užitečný signál a nízkofrekvenční, která vytváří řídící signál pro jednotlivá serva. Mezifrekvenční část může být jedna, potom je to přijímač s jednoduchým směšováním (Single Conversion); nebo může být zdvojena - a potom je to tzv. přijímač s dvojím směšováním (Dual Conversion). Dvojí směšování přináší lepší oddělení užitečného signálu od „okolí", což snižuje možnost rušení signálem vysílače pracujícím na blízkém kmitočtu. Důležité je, že přijímače s jednoduchým a dvojím směšováním používají různé krystaly. Pokud je zaměníte, nebudou přijímače pracovat. Stejně tak je třeba si uvědomit, že ono dvojí směšování se týká jen „vnitřností" přijímače a nikoliv vysílače. V praxi tak můžete mít jeden vysílač s jedním krystalem, ale několik přijímačů s jednoduchým a dvojím směšování, to vše na jednom kanále, jen se správným krystalem v přijímači.
V modelu je třeba přijímač vždy chránit před otřesy a vibracemi uložením do vhodného obalu (obaly Hitec z pěnové gumy, Molitan). Pěnový polystyren není vhodný, protože vibrace a chvění spolehlivě přenáší.

 

Krystaly

O funkci krystalů již byla řeč, ale malé shrnutí neuškodí. Používáte li přijímač s jednoduchým směšováním, použijte vždy krystal s jednoduchým směšováním stejného výrobce. Používáte li přijímač s dvojím směšováním vložte vždy krystal určený pro dvojí směšování. Jenom tak máte zaručenu správnou funkci a maximální dosah soupravy.
Kombinace vysílačů a přijímačů jiných značek: Mnoho zákazníků dnes kombinuje vysílače a přijímače různých značek. V principu je to možné, ale je třeba dodržovat základní pravidlo. Do každého vysílače vložte krystal stejné značky jako je vysílač. S přijímačem postupujte stejným způsobem (pozor na jednoduché a dvojí směšování).
Příklad:
A) Vlastním vysílač Flash 5 X FM a chci použít přijímač REX 5. Ve vysílači nechám originál krystal Hitec a do přijímače použiji „Hradecký" nebo JETI.
B) Vlastním vysílač Multiplex ROYAL EVO 9 a chci použít například Superslim. Ve vysílači opět nechám originál Multiplex, ale do přijímače vložím originál Hitec určený pro dvojí směšování. Samozřejmě stejného kanálu jako je ve vysílači.
Používejte vždy originální krystaly firmy Hitec resp. Multiplex a povolené frekvence pro Českou republiku (viz tabulky v kapitole o vysílačích). Jenom tak je zajištěna správná funkce. S krystaly zacházejte s velkou opatrností, jde o velmi křehké součástky, které se mohou nárazy nebo vibracemi poškodit.

 

Serva

Serva převádějí digitální signál z přijímače na mechanický pohyb (otáčení výstupního kotouče nebo páky). Současná serva se připojují třížilovým kablíkem, v němž dva vodiče slouží pro napájení serva (plus a minus), po třetím se přenáší řídící signál. Ten má podobu obdélníkových pulsů různé šířky (0,9-2,1 ms) o stálé frekvenci. Šířka impulsu určuje polohu výstupní páky. Z toho také vyplývá, že směr pohybu páky serva nemůžete obrátit přepólováním napájení (to by vedlo ke zničení serva). Poloze ovladače ve středu odpovídá neutrální poloha serva (signál o šířce 1,51 ms, u starších RC souprav a serv Multiplex 1,61 ms).

 

Elektronický regulátor otáček

Jednou z výhod elektromotoru pro pohon modelu je, že můžeme celkem snadno plynule ovládat jeho otáčky, k čemuž slouží právě elektronický regulátor otáček. Podle způsobu ovládání se rozdělují na jednosměrné (pro letadla, závodní auta a lodě) a obousměrné (auta, lodě), které mají i zpátečku (zpětný chod). Takový regulátor se připojuje na místo serva a kromě základní funkce regulace otáček obvykle umí i další užitečné věci. Především to bývá obvod BEC (Battery Eliminator Circuit), neboli stabilizátor napájení. Ten zajišťuje, že kromě motoru jsou i přijímač a další serva napájeny společně z pohonného akumulátoru a odpadá tak nutnost používat pro ně zvláštní akumulátory. Vzhledem k tomu, že zvláště u elektroletu šetříme každým gramem, je to úspora vítaná. Regulátory bývají dále vybaveny brzdou (Brake), která dovolí sklopné vrtuli u modelu letadla se zastavit a sklopit; u modelů aut potom brždění motorem nahrazuje obvyklé mechanické brzdy. Brzda bývá často vypínatelná (pro letadla s pevnou vrtulí) nebo různě nastavitelná (pro modely aut). Dalším důležitým obvodem je obvod hlídající napětí pohonného akumulátoru (PCO - Power Cut-Off)- při poklesu pod určitou (u některých typů nastavitelnou) hodnotu se odpojuje napájení motoru, přičemž napájení přijímače a serv zůstává zachováno. Kromě výše uvedených bývají regulátory vybaveny celou řadou ochranných obvodů, kterými se brání např. proti proudovému nebo tepelnému přetížení. Regulátory pro modely lodí mohou mít i vodní chlazení.

 

Napájecí zdroje

Pro napájení vysílače se používá zpravidla osm NiCd nebo NiMH akumulátorů (s vyjímkou souprav Multiplex, které používají článků šest), pro přijímač potom články čtyři až pět v širokém rozsahu kapacit. Zatímco moderní vysílače obecně řečeno odebírají proud někde v rozsahu 150-250 mA a jde tedy celkem spolehlivě odhadnout dobu, na kterou akumulátor o dané kapacitě postačí, u přijímače je to složitější. Odběr tady závisí na množství a druhu serv, na tom jak často a s jakým zatížením se pohybují.

 

Vypínač

Vypínač je zdánlivá maličkost, ale je to velmi důležitá část soupravy. Bez spolehlivého vypínače nemůže spolehlivě pracovat sebelepší přijímač a serva.

________________________________________

 

Vybíráme RC soupravu

V následující kapitole vás v krátkosti provedeme světem RC souprav a pokusíme se poskytnout vodítko pro výběr takové, která bude optimální z hlediska „toho, co umí", možnosti dalšího vývoje a také finančních nákladů.
Vyjdeme z předpokládaného účelu použití:

 

A) Letadla pro rekreační polétání

Rekreační létání pro radost začíná někde - řekněme u RC házedla s řízenou směrovkou a výškovkou. Pro takový model v principu stačí ten nejobyčejnější dvoukanál. Pravda stačí, ale mnoho možností pro další vývoj nedává. O dvoukanálech si můžete více přečíst v kapitole věnované rekreačním modelům aut nebo lodí.


Tříkanálové klasické RC soupravy
O něco víc nám nabídnou soupravy tříkanálové. Vysílač svým uspořádáním odpovídá dvoukanálu, má však navíc třetí pomocný proporcionální kanál. Je vybaven rovněž přepínači smyslu pohybu serva a dokonce možností nastavit pro dva „knyplové" kanály velikost výchylky. Navíc je tu velmi užitečný mix pro ovládání motýlkových ocasních ploch nebo elevonů pro samokřídla. Může to být ideální druhé rádio do rodiny pro nenáročné použití (pokud třeba vyrazíte na víkend do přírody a do batohu si přibalíte svoje oblíbené samokřídlo).

Čtyř a šestikanálové klasické RC soupravy
Ta „opravdová rádia" pro modely letadel začínají ovšem u čtyř kanálů na křížových ovladačích (knyplech). Čtyřkanálové soupravy. Kromě dvou křížových ovladačů je vybaven ještě přepínači smyslu výchylek serv na vysílači a zásuvkou učitel-žák, umožňující učit se létat na dvojím řízení se soupravami propojenými kabelem.Nechybí tu možnost nastavit velikost výchylek serv křidélek a výškovky (tuto funkci mají normálně jen počítačová rádia) a vypínatelný mix pro elevony a motýlkové ocasní plochy.
Takže máme čtyři kanály: to je křidélka (první model je asi mít nebude, ale další už určitě ano!), výškovka, směrovka a plyn (otáčky motoru). To by mělo stačit pro valnou většinu rekreačních modelů. Možná ale někdy v budoucnosti budete chtít ovládat ještě vztlakové klapky (většina polomaket nebo maket by je měla mít) a třeba ještě zatahovací podvozek nebo odhoz bomb či bonbónů, seskok parašutisty nebo jinou „vymyšlenost". Proto jsou tu šestikanálové a až sedmikanálové RC soupravy

Počítačové RC soupravy
Málo platné, technický pokrok se valí neúprosně dál a přináší nám požehnání v podobě počítačových RC souprav. I když si řada lidí stále ještě myslí opak, počítač není v RC soupravě jen proto, aby mohla být dražší. Ve skutečnosti přináší spoustu možností, jak naše modely vylepšit a létání s nimi zpříjemnit (zvláště, pokud si najdeme trochu času na pročtení návodu k použití).
Podle „chytrosti" počítače bývá zvykem RC soupravy rozdělovat zhruba do čtyř tříd:
základní - paměť na 2-5 modelů, nastavitelné velikosti výchylek, dvojí výchylky a 3-4 další mixy a funkce
střední-nižší - paměť na více než 5 modelů, cca 10-30 předprogramovaných mixových funkcí, jednoduchý heli program, volně programovatelné mixy
střední-vyšší - větší množství předprogramovaných mixů s více nastavitelnými parametry, heli program s pětibodovými křivkami předvolby plynu a kolektivu
profi soupravy - množství neuvěřitelně chytrých mixů pro všechny možné i nemožné případy
Pro naši „rekreační" kategorii jsou vhodné soupravy základní a střední třídy.

 

B. Letadla pro soutěžní létání, složitější makety

Nezbývá, než doporučit zakoupení RC soupravy alespoň vyšší střední třídy. Jinak hrozí nebezpečí, že budete omezování absencí životně důležitého mixu, který vašim soupeřům umožní být rychlejší, obratnější, pilotovat přesněji. U obřích modelů budete určitě potřebovat větší počet kanálů a možnost individuálního nastavování serv ovládajících stejnou funkci (výškovka, křidélka atd.).
Optimální vyladění vrtulníku a akrobatické létání zase vyžaduje možnost nastavení vícebodového průběhu křivek předvolby plynu a kolektivu a pokročilé mixy pro spolupráci s moderními gyroskopy.

 

C. Model lodi na dovolenou k vodě, jednoduchý model auta

Pomineme-li výhodnou možnost zakoupení soupravy hotového modelu lodi nebo auta a RC soupravy, bude vám pro ovládání jednoduchých modelů dokonale stačit nejobyčejnější dvoukanálová souprava, s níž budete ovládat kormidlo (řízení) a otáčky motoru. Stejnou soupravu využijete i pro nezávodní ježdění s RC autem nebo létání s jednoduchým modelem letadla typu RC házedla, větroně s řízenou směrovkou a výškovkou (nebo křidélky a výškovkou) atd.
Samozřejmě - k autu patří volant. Pro jednoduché modely spolehlivě vystačí jednoduché pistolové RC soupravy. RC souprava má volant pro řízení a spoušť pro ovládání plynu, trimy pro oba kanály, přepínače pro obrácení smyslu chodu serva v obou kanálech a velikost výchylek řízení nastavitelnou knoflíkem na rukojeti

 

D. Maketa lodi s množstvím pomocných funkcí, model kamionu nebo tanku

Pro tento účel budete potřebovat vícekanálovou RC soupravu s větším množství spínacích funkcí. Pro jednodušší modely vyhoví zpravidla některý vícekanálový vysílač popsaný v oddíle A. Pro složité modely bude třeba vysílač doplnit tzv. multi moduly, které dovolují znásobit počet ovládaných kanálů. Tento modul pracuje tak, že signál z několika ovladačů (přepínačů) sloučí do jednoho kanálu. K příslušnému kanálu přijímače je potom připojen dekodér, který umožňuje připojení několika serv nebo přímo spínání menších proudů pro ovládání relé, spouštění klaksonů apod.

 

E. Model auta pro závodní ježdění

Jste-li pevně rozhodnuti stát se mistrem světa nebo aspoň republiky, nezbývá vám, než se poohlédnout po té nejvyšší třídě volantových RC souprav reprezentovaných. Samozřejmostí je používání přijímače IPD s dvojím směšováním s obvodem fail-safe, což je zcela nezbytné, pokud si představíte třeba „řvoucí monstra" v měřítku 1:5. Vysílač je samozřejmě počítačový se spoustou užitečných funkcí (jako je třeba ABS systém, funkce omezující prokluzování kol při akceleraci, možnost nastavování odlišné reakce řízení pro vjezd a výjezd ze zatáčky atd.), které jsou pro špičkové závodní ježdění nezbytné. Počítejte s tím, že pokud to bude vaše úplně první souprava, bude chvíli trvat, než se ji naučíte plně využívat. Ostatně ani pořizovací náklady nebudou nejnižší - Formule 1 si pochopitelně žádá svoje.